Регламент

Затверджено

рішенням № 3 ІІ сесії селищної

ради VII скликання від 27.11.2015р.

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

селищної ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Борівської селищної ради

1.1. Борівська селищна рада /далі – Рада/ є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її депутатів, посадових осіб, працівників виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про запобігання корупції”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних” та іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

1.3.Регламент Ради /далі Регламент/ визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент Ради затверджується не пізніш як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, фракцій, голови ради, а також за вимогою більше, ніж 1/3 від загального складу ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради:

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих та державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради.

3.1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних депутатських комісій може реалізуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в районній газеті, на офіційному сайті Ради або на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради.

 

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи Ради включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом селищного голови, на підставі пропозицій постійних депутатських комісій.

 

 

Стаття 5. Присутність на пленарних засіданнях Ради.

 

На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради /або за запрошенням селищного голови/ можуть бути присутні представники державних органів, об¢єднань громадян, трудових колективів. Головуючий повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні за запрошенням. Цим особам може бути надане право виступити на пленарному засіданні.

 

 

Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради.

 

6.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

6.2. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми голова райдержадміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

6.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв¢язку, звукозапису.

6.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання здійснюється в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 

 

 

 

Розділ 2. Організація роботи Ради

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 1.1. Порядок скликання першої сесії Ради.

 1. Згідно з законодавством перша сесія новообраної селищної ради скликається не пізніш як через чотирнадцять днів після обрання ради у правомочному складі.
 2. Першу сесію селищної ради скликає і веде голова селищної територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови.
 3. До порядку денного першої сесії обов¢язково включаються такі питання:

– обрання селищного голови;

– обрання секретаря селищної ради;

– утворення виконавчого комітету селищної ради;

– утворення постійних депутатських комісій селищної ради.

 

Стаття 2.2. Скликання і підготовка сесій.

 1. Борівська селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних депутатських комісій Ради.
 2. Сесії селищної ради, окрім першої, скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 3. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) згідно з дорученням селищного голови.

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію в двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною  7 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

3) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені цим Регламентом.

 1. Сесія селищної ради також скликається за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.
 2. У разі, якщо селищний голова або його заступник /секретар/ (ч.1, ч.2 ст.2.2) у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб¢єктів, зазначених у частині третій цієї статті, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 3. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 4. Секретар селищної ради забезпечує отримання кожним депутатом проектів рішення та інших матеріалів, необхідних для її проведення не пізніше, як за 3 дні до її відкриття. Документи до позачергової сесії надаються депутатам при їх реєстрації.

 

 

 

Стаття 2.3. Правомочність сесії.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. На початку кожного засідання ради голова повідомляє про кількість присутніх депутатів, та відсутніх з поважних причин.

Ці дані  є підставою для відкриття засідання.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням селищного голови проведення сесії переноситься на інший час.

 

Стаття 2.4. Ведення пленарних засідань ради.

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває селищний голова, а у випадках передбачених цим Регламентом секретар селищної ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою, постійними депутатськими комісіями, депутатами селищної ради, виконавчим комітетом селищної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 3. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем селищної ради.
 4. Пленарні засідання ради і засідання її постійних комісій проводяться українською мовою. Діловодство ведеться державною мовою.
 5. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради.

 

Стаття 2.5. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

–відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

– виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді, виступу;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

– вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні;

– має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах;

– здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

Стаття 2.6. Підготовка питань на розгляд сесії.

Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії готується селищним головою за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій селищної ради.
 2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
 3. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради.
 4. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться селищному голові в письмовій формі не пізніш, як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається з супровідною запискою і проектом рішення ради.
 5. Пропозиція після реєстрації разом з іншими матеріалами при необхідності передаються у відповідні комісії ради згідно з їх функціональною спрямованістю. При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту, про що повідомляється автору.
 6. Проекти рішень перевіряють селищний голова або спеціаліст – юрисконсульт щодо відповідності їх чинному законодавству.
 7. Комісія розглядає пропозицію та проект на своєму засіданні з запрошенням її автора. Висновки комісії повинні обов¢язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень.

У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства, він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.

 1. Проекти, які передбачають нові видатки з селищного бюджету, подаються на розгляд комісії з питань бюджету.
 2. До обговорення проектів рішення, які стосуються питань, віднесених до відання ради, залучаються їх керівники або спеціалісти, зауваження і пропозиції яких враховуються при підготовці питання на розгляд сесії.
 3. Термінові питання можуть вноситись в порядок денний під час сесії за рішенням ради.
 4. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
 5. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
 6. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

 

Стаття 2.7. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

 

 1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік та оприлюднюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” /далі по тексту статті – Закону/.
 2. Розробник регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу, який разом з проектом оприлюднюється відповідно до Закону, але не пізніше п¢яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
 3. Розробник проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об¢єднань одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
 4. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
 5. У випадках, передбачених Законом, аналіз регуляторного акта не готується. Постійна депутатська комісія з питань бюджету забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
 6. Голова постійної депутатської комісії з питань бюджету доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Стаття 2.8. Порядок розгляду питань на сесії, надання слова та визначення часу для виступів.

 

 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву , кількість варіантів редакції рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.
 2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об¢єднати обговорення кількох пов¢язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об¢єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.
 3. Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді – 20 хвилин і заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин.
 4. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу також у випадку усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому є потреба.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їх заяв.

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.

З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів, не враховуючи випадків виступів щодо порядку ведення засідання.

Слово для довідки, відповіді на запитання або пояснень може бути, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.

 1. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв¢язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включенні до стенографічного звіту засідання, якщо були подані до секретаріату сесії відразу після закінчення засідання.

 1. Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються зразу після доповіді або співдоповіді спочатку на письмові запитання, а потім – на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній формі не більше двох запитань.
 2. Перед кожним виступом депутат зобов¢язаний називати своє прізвище, і номер виборчого округу.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. Питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути  передано до комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування. Цим депутатам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити виступ або дотримуватись теми обговорюваного питання.

 

Стаття 2.9. Обговорення проектів рішень.

 1. Рішення селищної ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.
 2. Рішення селищної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення. Для прийняття рішень радою по зверненнях громадян згідно діючого законодавства, заявники подають на засідання ради разом з заявою необхідні документи.
 3. Доопрацьований проект рішення вноситься на розгляд ради головою головної або редакційної комісії, або автором.

У другому читанні кожна поправка обговорюється окремо. Якщо пропонується кілька поправок до однієї статті проекту, то спочатку обговорюються  і голосуються ті із них, прийняття чи відхилення яких дозволить вирішити питання про інші поправки.

Під час обговорення поправок спочатку надається слово доповідачу, потім – авторові поправки ( якщо комісія не рекомендує поправку для прийняття) або одному з депутатів, який виступає проти прийняття поправки ( у випадку рекомендації комісії для її прийняття). На цьому дебати з поправки закінчуються.

Стаття 2.10.  Прийняття рішень.

 1. Рішення селищної ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.
 2. Рішення селищної ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням та таємним голосуванням.
 3. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 4. За рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачі бюлетенів. У цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.
 5. Рішення про обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Стаття 2.11. Дисципліна та етика пленарних засідань.

 1. На засіданні ради виступаючий неповинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.
 3. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні не вірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.
 4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку.
 5. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

 

Стаття 2.12. Протокол сесії.

 1. Засідання сесій селищної ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд сесії, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі винесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування та прийняті рішення.
 2. Протокол сесії підписується селищним головою, в разі його відсутності секретарем ради.
 3. Копії протоколів сесії надаються депутату на його прохання (вимогу), крім закритого засідання.

 

 

 

 

Стаття 2.13. Внесення змін до рішень Ради

 

 1. За мотивованим поданням селищного голови, постійних депутатських комісій, інших суб¢єктів, що відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни /доповнення/ до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
 2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції .
 3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов¢язані з реалізацією певних суб¢єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб¢єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.
 4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідно зміни та /або доповнення.
 5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та /або доповнення.

 

 

Стаття 2.14. Скасування рішень Ради.

 

 1. За мотивованим поданням селищного голови, постійних депутатських комісій, інших суб¢єктів, що відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.
 2. Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції .
 3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов¢язані з реалізацією певних суб¢єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб¢єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
 4. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
 5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

 

Розділ 3. Депутати, посадові особи ради, органи ради.

 

Стаття 3.1. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови.

 

 1. Повноваження селищного голови, секретаря селищної ради, заступника селищного голови визначаються Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про запобігання корупції”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних” та іншими законодавчими актами, цим Регламентом.
 2. Селищний голова, секретар селищної ради, заступник селищного голови працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою /виконувати роботу на умовах сумісництва/, у тому числі на громадських засадах /крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у поза робочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об¢єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 3.2. Селищний голова.

 

 1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні.
 2. Селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, в порядку визначеному Законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Повноваження селищного голови і порядок його діяльності визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 4. Селищний голова виконує свої обов¢язки до обрання селищного голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 5. Селищний голова:

–  представляє селищну раду, забезпечує взаємодію селищної ради з органами виконавчої, судової влади, органами самоврядування.

–  вживає заходів до охорони честі і гідності селищної ради її органів та депутатів;

– веде засідання селищної ради, забезпечує дотримання регламенту селищної ради;

– підписує рішення прийняті селищною радою та її виконавчим комітетом.

– забезпечує розробку проекту кошторису витрат селищної ради, погодження його з фінансовим управлінням райдержадміністрації  і подає його на розгляд селищної ради;

– контролює виконання посадових обов¢язків посадових осіб місцевого самоврядування ради.

– розпоряджається коштами селищної ради згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом  витрат селищної ради;

– за посадою очолює виконавчий комітет  ради, головує на її засіданнях.

– вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів  програм з питань місцевого самоврядування, місцевого бюджету та звіту про їх виконання.

–  у межах своїх повноважень видає розпорядження.

– звітує перед громадою та радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін.

– призначає та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної ради.

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету.

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні, а також повноваження Ради та її органів.

– укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

– веде особистий прийом громадян.

– забезпечує на території селищної ради додержання  законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об¢єднань.

– бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

– несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 1. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним, і відповідальним перед територіальною громадою селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні.
 2. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 

 

 1. У разі звільнення з посади селищного голови у зв¢язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради.
 2. Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону , або до дня відкриття першої сесії ради, обраної на чергових місцевих виборах.
 3. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади.

 

Стаття 3.3. Секретар Ради

 

 1. Секретар селищної ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови.
 2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

2.1.На день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови.

2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря, запропоновану селищним головою.

2.3. Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради.

2.4. На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв¢язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря.

2.5. Посада секретаря ради стає вакантною під час вакантної посади селищного голови у зв¢язку з достроковим припиненням його повноважень.

 1. Уразі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну кандидатуру вносить селищний голова.
 2. Секретар Ради:

4.1. Скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради.

4.2. Веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.3. Організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та інших законів.

4.4. Забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами.

4.5. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

4.6. Сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень.

4.7. Організовує за дорученням Ради  відповідно до законодавства здійснення заходів, пов¢язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів місцевого самоврядування.

4.8. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов¢язаних з територіальною громадою, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

4.9. Вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов¢язані з діяльністю Ради  та її органів.

4.10 Веде особистий прийом громадян.

 1. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припиненні за рішенням Ради.

 

Стаття 3.4. Заступник селищного голови.

 

 1. Заступник селищного голови приймається на посаду за поданням селищного голови шляхом затвердження на пленарному засіданні селищної ради.
 2. Про затвердження заступника селищного голови рада приймає відповідне рішення.
 3. Заступник селищного голови:

– в межах своїх повноважень забезпечує виконання Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади на території селищної ради;

– в разі відсутності селищного голови скликає засідання виконавчого комітету;

– бере участь в роботі селищної ради та її постійних комісій в межах своєї компетенції;

– сприяє роботі відповідних громадських організацій;

– очолює адміністративну комісію та комісію у справах неповнолітніх при виконкомі селищної ради та опікунську раду;

– співпрацює з інспекторами поліції  та патрульно-постової служби;

– вирішує питання реалізації заходів щодо соціального захисту населення: трудових відносин, зайнятості населення, гуманітарної допомоги, а також реалізації державної політики в галузі освіти, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім¢ї та молоді, торгівельного та побутового обслуговування населення;

– співпрацює з комунальними підприємствами селищної ради, забезпечує роботу житлово-комунального господарства;

– за дорученням селищного голови виконує й інші обов¢язки.

– веде особистий прийом громадян.

 

Стаття 3.5. Депутати.

 1. Депутат зобов¢язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органах, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках, депутат повинен письмово або у іншій зручній для нього формі, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це голову ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії голову цієї комісії у тому ж порядку.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

 1. Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.
 2. Якщо депутат допускає образливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього, за висновком комісії з політико-правових питань депутатської діяльності та місцевого самоврядування можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, попередження з повідомленням у друкованих засобах масової інформації, а у разі систематичного порушення норм етики і моралі – звернення до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.
 3. Копії рішень сесій надаються депутату на його прохання /вимогу/ протягом 3-х днів після складання протоколів.

Результати голосування з того чи іншого питання на вимогу депутата /усну або письмову / офіційно видаються йому в день звернення.

 

Стаття 3.6. Порядок дострокового припинення повноважень депутата.

 1. Повноваження депутата селищної ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та п.5 ст.49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Повноваження депутата селищної ради можуть бути достроково припинені також:

– у зв¢язку з особистою заявою депутата про складання депутатських повноважень;

– з набранням чинності щодо нього вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов¢язаного з позбавленням волі;

– з припиненням ним роботи на території відповідної ради у випадку постійного проживання за її межами.

Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається у комісії з депутатської діяльності, яка подає свої висновки з цього питання до ради.

 1. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до селищної територіальної виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули.
 2. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради друкується в засобах масової інформації.

 

 

3.7.Розгляд депутатських запитів.

 1. Депутати селищної ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад мають право звертатись із депутатським запитом, депутатським запитанням, і депутатським зверненням до керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до селищного голови.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб селищної ради  виконавчого комітету ради, селищного голови,  керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селищної ради.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз¢яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань пов¢язаних з його депутатською діяльністю до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних органів та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності розташованих на території селищної ради здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз¢яснення з питань віднесених до їх компетенції.

 1. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у п.1 статті, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз¢яснення або викласти позицію з питань їх компетенції визнається депутатським запитом у випадках, коли це стосується питань, які мають суспільне значення і належать до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради зазвичай у письмовій формі.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Рішення про визнання звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Рада може доручити відповідній постійній комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.

 1. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім¢я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата /депутатів/, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
 2. Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи, до яких звертається депутат, селищним головою, який одночасно повідомляє їх про обов¢язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк.

 

 

 1. Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні. З депутатського запиту може проводитись обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді  на депутатський запит на сесію може запрошуватись  посадова особа, до якої було зроблено запит.
 2. За рішенням ради тексти депутатського запиту, відповіді на нього та прийнятого рішення з цього питання долучаються до протоколу засідання ради та можуть публікуватись у виданнях селищної ради.

 

Розділ 4.  Виконавчий комітет селищної ради.

Стаття 4.1.

Виконавчий комітет селищної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне,  матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню селищною радою взаємодії і зв¢язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 4.2. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

 1. Виконавчий комітет селищної ради – є виконавчим органом селищної ради і утворюється селищною радою на строк її повноважень.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається Радою.

Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови. Утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника селищного голови, секретаря селищної ради та членів виконкому. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

 1. Виконавчий комітет селищної ради розглядає і вирішує питання, віднесені до відання виконавчого комітету ради.

Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм  з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

Координує діяльність підприємств, організацій та установ, що є комунальною власністю територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 1. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання скликається селищним головою, а в разі його відсутності заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету другого вівторка кожного місяця, а в разі необхідності позачергово. Засідання є правомочними якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді.

Виконавчий комітет незалежний у виборі форм і методів при здійсненні своїх повноважень.

 1. Виконавчий комітет організовує свою діяльність відповідно до перспективних та поточних планів роботи, які затверджуються на його засіданні.
 2. Плани роботи затвердженні виконавчим комітетом, доводяться до відома усіх депутатів /через постійні комісії ради/ та до керівників організацій, підприємств та установ.

Загальний контроль за виконанням планів робіт виконкому селищної ради  покладається на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету.

 1. Засідання виконавчого комітету скликаються головою ради для колегіального вирішення питань відповідно до затвердженого плану роботи та розгляду інших питань, згідно поданим клопотань та звернень юридичних та фізичних осіб.
 2. Для підготовки довідки та проекту рішення комісія /визначена у затвердженому плані роботи/ має складатися з членів виконавчого комітету, відповідальних працівників, спеціалістів, депутатів ради та активу громадськості.

Для обговорення питань на засіданнях виконкому комісія з підготовки питань подає необхідні документи:

 • довідку /доповідь, інформацію/, в якій викладено питання, висновки і пропозиції;
 • проект рішення;
 • список запрошених.

Для прийняття рішень виконавчим  комітетом по зверненнях громадян згідно діючого законодавства, заявники  подають на засідання виконавчого комітету  необхідні  документи.

 

Проект рішення:

 • друкується на спеціальних бланках виконавчого комітету;
 • заголовок відповідає темі, сформульованій у плані роботи виконавчого комітету;
 • структурно складається з: констатуючої частини, основної частини з рішенням, додатку.
 1. Рішення підписується селищним головою, а у разі його відсутності заступником.
 2. Прийняте рішення з усіма матеріалами підписується селищним головою, а потім терміном 10 днів розмножується і розсилається відповідно до виконавців.
 3. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється протягом 25 – днів.
 4. Контроль за виконанням прийнятих на засіданнях виконкому рішень несуть особи зазначені в рішенні.
 5. З метою інформування населення про діяльність селищної ради та її виконавчого комітету, що стосується інтересів мешканців ради доводяться до їх відома через засоби масової інформації, на сходах громадян, на зборах трудових колективів організацій, підприємств та установ та шляхом оприлюднення копій прийнятих рішень на стенді в селищній раді.
 6. У роботі з пропозиціями, заявами і скаргами громадян виконавчий комітет керується законами України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації” „Про інформацію”, а також Інструкцією з питань ведення діловодства Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 /зі змінами та доповненнями/.
 7. Заяви, скарги громадян, які надійшли до виконкому вирішуються в термін не більше тридцяти днів, а ті, які не потребують додаткового вивчення і перевірки не пізніш чим за 15 днів.

У випадках, коли для вирішення заяви чи скарги потрібно проведення спеціальної перевірки, запит додаткових матеріалів чи вжиття інших заходів, терміни вирішення можуть бути продовжені. Новий термін не повинен перевищувати одного місяця.

 1. Особистий прийом громадян проводиться селищним головою, його заступником та секретарем ради безпосередньо у виконавчому комітеті, на підприємствах, в установах, організаціях, за місцем проживання громадян. Графік прийому громадян затверджується рішенням виконкому.

Запис на прийом громадян і роз¢яснювальна робота з ними проводиться у приймальні селищної ради в робочий час.

Вирішення усних звернень громадян здійснюється безпосередньо під час прийому.

 1. Основні діловодні функції у виконкомі виконує безпосередньо діловод.

Загальний контроль за станом діловодства, обліку і звітності покладається на секретаря виконавчого комітету.

 1. Всі документи, які надійшли до виконкому реєструються діловодом і передаються селищному голові на розгляд.

Документи з резолюціями керівника передаються діловодом виконавцям у термін не довший трьох днів з моменту їх надходження до виконкому.

Відповідальність за своєчасне і правильне виконання документів несуть особи вказані в резолюціях селищного голови.

 1. Завданням контролю за виконанням документів, є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають зареєстровані документи, що містять конкретні завдання і строки виконання.

Обов¢язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 1. Для здійснення контролю за виконанням вищевказаних документів, та власних рішень в разі необхідності призначається відповідальна особа, розробляється план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки перевірки стану виконання завдань.
 2. Контроль за ходом виконання документів здійснюється шляхом:

– аналізу на узагальнення у визначенні терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань;

– систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

– розгляду роботи /заслуховування звіту/ виконавців на засіданнях сесій селищної ради /виконкому/, нарадах у селищного голови або його заступника /відповідно до розподілу обов¢язків/ з виконання встановлених завдань.

 1. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконання документів несуть селищний голова, секретар ради, заступник селищного голови /згідно з розподілом обов¢язків/. Координацію роботи по контролю документів здійснює секретар ради, про її стан доповідає селищному голові.
 2. Виконані документи знімаються з контролю. Документ вважається виконаним якщо повністю і вчасно вирішені всі питання в ньому і в резолюції по його виконанню завдання, у разі потреби дана відповідь по суті.

 

 

Розділ 5. Загальна та виключна компетенція селищної ради

 

 1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання віднесені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до їх відання.
 2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

2.1. Затвердження Регламенту ради.

2.2. Утворення та ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій.

2.3. Утворення виконавчого комітету селищної ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету селищної ради та його розпуск.

2.4. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом.

2.5. Затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчого комітету селищної ради, загальної чисельності апарату відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом міністрів України, витрат на їх утримання.

2.6. Утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради.

2.7. Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.8. Заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників.

2.9. Заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконкому селищної ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики.

2.10. Прийняття рішення про недовіру селищному голові.

2.11. Заслуховування звітів постійних депутатських комісій, керівників комунальних підприємств та організацій ради.

2.12. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

2.13. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах.

2.14. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом.

2.15. Скасування актів виконкому селищної ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень.

2.16. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим Законом.

2.17. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.

2.18. Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

2.19. Прийняття рішень про об¢єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об¢єднань органів місцевого самоврядування. Та про вихід з них.

2.20. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

2.21. Затвердження бюджету селищної ради, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету.

2.22. Встановлення місцевих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2.23. Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди.

2.24. Прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень.

2.25. Прийняття рішень щодо передачі коштів з селищного бюджету.

2.26. Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку.

2.27. Встановлення для підприємств, організацій та установ, що є комунальною власністю територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету.

2.28. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження селищної програми   приватизації, а також переліку об¢єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об¢єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об¢єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку  розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об¢єктів права комунальної власності, про створення,  ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні.

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням селищної ради.

2.29.  Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

2.30. Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб¢єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування /утримання/ комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів /служб/.

2.31.Прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб¢єктом якого є територіальна громада селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні, визначених ст. 4 Закону України „Про співробітництво територіальних громад”, щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов¢язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад. Заслуховування звітів, пов¢язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад.

2.32. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

2.33. Затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України.

2.34. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також проо скасування такого дозволу.

2.35. Прийняття рішень про організацію територій і об¢єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення  природних та інших об¢єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам¢ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

2.36. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селищної ради нових об¢єктів, у тому числі місць чи об¢єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

2.37. Прийняття рішень з питань адміністративно – територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами.

2.38. Затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів селищної ради, іншої містобудівної документації.

2.39. Затвердження договорів, укладених селищним головою від імені селищної ради, з питань віднесених до її виключної компетенції.

2.40.Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

2.41.Прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійних лихом, епідеміями, епізоотіями.

2.42. Прийняття рішення про дострокове припинення  повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом.

2.43. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

2.44. Надання згоди на передачу об¢єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об¢єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об¢єктів державної власності.

2.45. Створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.

2.46. Вирішення питання у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства.

2.47. Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.