розпорядження від 04.05.2017р. № 53

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 4 травня 2017 року № 53

 Про затвердження Порядку проведення конкурсу та Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб у селищній раді

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, статті 10 Закону України від 07 червня 2001 року №2493-ІІІ “Про службу в органах місцевого самоврядування” зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 „Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” з доповненнями, наказу Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року №164 “Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зі змінами:

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування у селищній раді (додається).

 1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у селищній раді  (додається).
 2. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті селищної ради та довести дані Порядки до відома членів конкурсної комісії селищної ради.
 3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова   оригінал підписано       О.В.Тертишний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядженням селищного голови

від 04 травня 2017 року № 53

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради сьомої категорії (далі – конкурс),  крім випадків,  коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного  доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб у селищній рад розпорядженням селищного голови конкурсна комісія у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну  комісію селищний голова.  У разі відсутності голови конкурсної комісії повноваження виконує його заступник.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у селищній раді, а також просування  по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

 1. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу в селищній раді відповідно до цього Порядку визначаються головою селищної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою селищної ради за наявності вакантної посади посадової особи в апараті селищної ради.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

– позбавлені права займати відповідні посади  в  установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до селищної ради для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи селищної ради (далі – кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

І етап: публікація оголошення про проведення конкурсу в районній газеті Трудова слава або поширення його через інші засоби масової інформації, зокрема через офіційний сайт селищної ради;

ІІ етап: прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

ІІІ етап: проведення іспиту, співбесіда та відбір кандидатів.

Крім того, з метою виявлення практичних навичок конкурсна комісія має право для осіб, які успішно склали іспит, надавати додаткові завдання.

 

 1. Оголошення про конкурс

3.1. Селищна рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації,  зокрема через офіційний сайт селищної ради за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників апарату селищної ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

– місцезнаходження, адреса та номери телефонів селищної ради;

– назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відповідальною особою за кадрові питання;

– основні вимоги до кандидатів, визначені відповідно до типових  професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування;

– термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до  законів, актів Президента  України  та  Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в селищній раді конкурс не оголошується.

 

 1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії обласної ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– дві фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік згідно з чинним законодавством;

– копію документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про  підвищення  кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання,  характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Секретар селищної ради на якого покладеня обов’язки за кадрові питання перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за  рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм  повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він  допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря селищної радиі.

 

 1. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради з метою  об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

5.2. Кадрова служба  за  погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.

5.4. Порядок проведення іспиту та  перелік питань на перевірку знання законодавства затверджуються селищним головою відповідно до цього Порядку.

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб селищної ради.

 

 

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву селищної ради.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів  для  призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією  для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

5.10. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю  голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні конкурсної комісії,  що подається голові селищної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи селищної ради та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання  конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи селищної ради та зарахування до  кадрового  резерву  приймає  селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом 5 – ти днів з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядженням селищного голови

від 04 травня 2017 року № 53

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб селищної ради

 

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради як одного з етапів конкурсу.

 

 1. Загальні положення

1.1.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб селищної ради.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється  з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він  допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Перелік питань надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання

законодавства селищної ради затверджуються селищним головою.

 

 

 

1.8. Переліки питань можуть розміщуватися на офіційному сайті селищної

ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при

поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України,  Законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та питання на перевірку знання законодавства з питань  повноважень селищної ради   – всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1)      організаційна підготовка до іспиту;

2)      складання іспиту;

3)      оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.12. Відповідальна особа за кадрові питання за погодженням з голови

конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє

кандидатів про місце і час його проведення.

 

2.Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку – надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 1. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом селищної ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

 1. Оцінювання та підбиття підсумків

4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування  в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з питань повноважень селищної ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” і достатньо володіють знаннями законодавства з питань селищної ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени  конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відповідального за кадри.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

                                                                                          

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Додаток 1

(до п.1.5.)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про запобігання корупції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної .

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю ( стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоровя (стаття 49).
 13. Обов’язки громадян України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно    законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій(стаття 119).
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25. Система судів в Україні ( стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно – територіального устрою України           (стаття 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України        (стаття 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України

(стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про запобігання корупції”

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції” (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Територіальні громади (стаття 6).
 5. Місцевий референдум (стаття 7).
 6. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 8. Громадські слухання (стаття 13).
 9. Органи самоорганізації (стаття 14).
 10. Староста (стаття 141).
 11. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).
 12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).
 13. Питання, які вирішуються обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).
 14. Порядок формування рад (стаття 45).
 15. Сесії рад (стаття 46).
 16. Постійні комісії ради (стаття 47).
 17. Президія обласної ради (стаття 57).
 18. Депутат ради (стаття 49).
 19. Виконавчий апарат обласної ради ( стаття 58 ).
 20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 21. Конфлікт інтересів (стаття 591).
 22. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (статті 71).
 23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74 – 77).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування (стаття 1).
 2. Поняття посадової особи місцевого самоврядування (стаття 2).
 3. Поняття посади в органах місцевого самоврядування (стаття  3).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування      (стаття 4).
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 6. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 10. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).
 11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 12. Фінансовий контроль (стаття 13).
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування   (стаття 20).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 16. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

(до п.1.9)

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова конкурсної комісії

________         ___________

підпис           ПІБ

« ____» _________20___р.

 

Екзаменаційний білет №

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

спеціаліста – юрисконсульта селищної ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2.      Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”.

 1. Питання на перевірку знання Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 3. Питання на перевірку законодавства з питань повноважень селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

(до п.4.3)

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної

посади посадової особи місцевого самоврядування

конкурсною комісією Борівської селищної ради

від “____”____________ 20__р.,

 

 №

з/п

Прізвище, ім’я

по батькові кандидата

Посада, на яку

претендує

кандидат

Категорія посади,

на яку

претендує

кандидат

 

Номер

білета

Загальна

сума

балів

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

 

Голова комісії            _____________                   _____________________

( підпис)                                                                  ( П.І.Б.)

 

Члени комісії             _____________                    _____________________

(підпис)                                                                    (П.І.Б.)

_____________                   _____________________

(підпис)                                                                   (П.І.Б.)

______________                  _____________________

(підпис)                                                                 (П.І.Б.)

Секретар комісії       ______________                  _____________________

(підпис)                                                                 (П.І.Б.)