Розпорядження №142 від 7 липня 2011р.

                                                         Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 7 липня 2011 року № 142

 

Про організацію роботи із забезпечення

Борівською селищною радою

доступу до публічної інформації

 

З метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації та організації безумовного виконання в Борівській селищній раді  Закону України «Про доступ до публічної інформації»,   керуючись Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та частинами 4 та 5 статті 42,  частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Встановити, що апарат Борівської селищної ради:

– є розпорядником інформації, якою володіє Борівська селищна рада та її виконавчий комітет, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення ними своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності Борівської селищної ради;

– не є розпорядником інформації за наступними запитами:

на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

  1. Затвердити:

– форми запитів на інформацію /додаються/;

– порядок складання та подання запитів на інформацію до Борівської селищної ради та її виконавчого комітету,  їх облік /додається/.

  1. Відповідальній особі з питань запитів на інформацію – секретарю селищної ради Кучмі І.В.:

4.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

4.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.3. В приміщенні приймальні селищної ради створити умови для роботи запитувачів з документами чи їх копіями,  надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати,   записувати на будь-які носії інформації тощо.

4.4. Після завершення створення веб-сайту Борівської селищної ради розмістити у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням  та іншу інформацію (номер телефону, факсу, поштової адреси);

4.5. Забезпечувати оприлюднення на веб-сайті Борівської селищної ради рішень селищної ради та її виконавчого комітету не пізніше п’яти робочих днів з дня їх підписання.

4.6. Забезпечувати оприлюднення на інформаційному стенді селищної ради проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.7. Здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  1. Головному бухгалтеру селищної ради Бондаренко О.В. надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію з копіювання та друку в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України /п.п. 2,3 ст. 21 Закон України „Про доступ до публічної інформації”/.
  2. 6. Секретарю ради Кучмі І.В. та заступнику селищного голови Жук Ю.О. забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання в  Борівській селищній раді Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.
  3. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                   О.В.Тертишний

 

 

 

Додаток до розпорядження селищного голови № 142 від 07.07.2011р.

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

 

 

Борівському селищному голові
Тертишному О.В.

______________________________
(ПІБ або найменування запитувача)
_________________________________
(поштова адреса або адреса електронної пошти)

_________________

(номер телефону)
Запит на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене) __________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі  /Вказати номер телефону/

«______»_________ 201_ року                               _______________________
(підпис запитувача)

Копію запиту отримав                                ____________________
(Підпис)

ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___»________ 201_ року №___.
 

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту

 від юридичних осіб в письмовому виді

 

 

ЗАПИТ

на  отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації Борівська селищна рада /сел. Борова, вул. Миру,19/
Кому Борівському селищному голові

Тертишному О.В.

 

Організація, юридична особа
П.І.Б, представника запитувача, посада

 

 Загальний опис необхідної інформації  

 

 

 

 

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит  

 

 

 

 

 

 Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон
Дата запиту, підпис

 

Копію запиту отримав                                ____________________
(Підпис)

ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___»________ 201_ року №___.
 

Форма для подання інформаційного запиту  від об’єднань громадян

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації Борівська селищна рада /сел.Борова, вул. Миру,19/
Кому Борівському селищному голові

Тертишному О.В.

 

Організація

 

Загальний опис необхідної інформації  

 

 

 

 

 

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит  

 

 

 

 

 

 

 

 Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

 

 Контактний телефон
Дата запиту, підпис

Копію запиту отримав                                ____________________
(Підпис)

ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___»________ 201_ року №___.
 

 

Додаток до розпорядження селищного голови № 142 від 07.07.2011р.

 

Порядок  складення та подання до

Борівської селищної   ради запитів на інформацію
1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит може бути поданий до селищної ради:
на поштову адресу – 63801, Харківська область, Борівський район, сел.Борова, вул. Миру, 19; телефаксом – 6-13-65, за телефоном – 6-10-80.
3. Запит може бути поданий особисто в прийомну селищної ради в робочий час: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід – з 12.00 до 13.00.
4. Запит на інформацію подається у довільній формі.
5. Запит на інформацію повинен містити:
– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у прийомній селищної ради або яка розміщується на інформаційному стенді селищної ради.
7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює діловод селищної ради або відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування селищної ради ради, дати надходження. Така копія повертається запитувачу.