рішення ХХХІV сесії селищної ради від 21.12.2017р. № 11

УКРАЇНА

Харківська область

                                              Борівський район                                                                 

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

   ХХХІV сесії VІІ скликання

   від 21 грудня 2017 року № 11

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди комунального

майна та складу конкурсної комісії

 

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 – 764 Цивільного кодексу України, статей 283 – 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, сселищна рада

         В И Р І Ш И Л А :

      1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

 1. Затвердити комісію по проведенню конкукрсу на право оренди комунального майна в складі:

Голова комісії

 • затсупник селищного голови

Члени комісії

–    головний бухгалтер селищної ради

 • спеціаліст – юрисконсульт селищної ради
 • бухгалтер селищної ради
 • голова депутатської комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, підприємництва та інвестицій, депутат селищної ради

– голова депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики, депутат селищної ради.

 

Селищний голова           оригінал підписано             О.В.Тертишний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІV сесії селищної ради

VІІ скликання від 21.12.2017р. № 11

 

Порядок

проведення конкурсу на право оренди комунального майна

 Загальні положення

 

 1. Цей Порядок розроблено згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 2. Цей Порядок поширюється на нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні.
 3. Конкурс на право оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

                                    ІІ. Оголошення конкурсу

 Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або фізичних чи юридичних осіб, які відповідно до законодавства можуть бути орендарями.

2.Перед оголошенням конкурсу орган, уповноважений управляти відповідним комунальним майном, у встановлений строк повинен надати:

– висновок, що об’єкт не заборонений до оренди;

– висновок (пропозиція) щодо умов договору оренди;

– копію свідоцтва про право власності на об’єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше).

3.Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

– інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

– умови конкурсу;

– дата, час і місце проведення конкурсу;

– кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

– перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

4.. Умовами конкурсу є:

– розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

– дотримання вимог експлуатації об’єкта;

– компенсація переможцем   конкурсу   витрат,   пов’язаних   з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди,   опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть   бути:

-виконання встановлених   для підприємства   мобілізаційних завдань;

– виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
-збереження (створення) нових робочих місць;
– вжиття заходів   для   захисту   навколишнього   природного середовища   з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

-створення безпечних умов праці;

– дотримання умов     належного       утримання       об’єктів соціально-культурного призначення.

Інші умови   включаються   до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.

 1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
 2. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

3) інформацію про засоби зв’язку з ним;

4) відомості про претендента:

для юридичної особи:

– документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи;
– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

– завірену   належним   чином   копію   звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

– копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

                                       ІІІ. Конкурсна комісія

 1. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники орендодавця та депутатського корпусу селищної ради.
 2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується рішенням селищної ради.
 3. Основним завданням та функціями комісії є:

– визначення умов та строку проведення конкурсу;

– розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

– проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

– складання протоколів та їх затвердження.

 1. Комісія під час своєї діяльності має право звертатись за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта оренди, центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 2. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її створення.
 3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має право вирішального голосу, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
 4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
 5. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.Члени комісії та відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленному законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

– про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

– яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу.

 1. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’яти осіб – за чисельності комісії сім осіб.
 1. IV. Процедура проведення конкурсу
 1. Конкурс   проводиться   з   використанням   відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
 1. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до   орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом “На конкурс” з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.
 1. Подані   претендентами   документи   розглядаються   на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення   (із   зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.
 2. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
 3. 5. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду
  від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання
  відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу,
  договір оренди укладається з такою особою У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без-проведення конкурсу. Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу.
 1. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі: неподання заяв про участь у конкурсі; відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу; знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

 1. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої   запропонованої   орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
  8. Протягом   семи   робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути   присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
  9. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
  10. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою “не відповідає умовам конкурсу”.
 2. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів “з голосу” головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.
  12. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення   учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
  13. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру   орендної плати, голова комісії оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найбільший   розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
 3. Після закінчення засідання комісії, на   якому   було визначено   переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
  15. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем   конкурсу   затверджується   наказом орендодавця.   Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів   конкурсу   письмово   повідомляє   про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.
 4. Орендодавець   протягом   15   днів   після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
  Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
  17. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 16 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. На підставі рішень, прийнятих комісією орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця. Додаткове засідання комісії проводиться на   підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.