Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними території Борівської селищної ради

УКРАЇНА

Харківська область

Борівський район

Борівська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я

LХVІІ сесії VІІ скликання

від 14 лютого 2020 року № 5

 Про затвердження Правил утримання
домашніх тварин та інших
тварин і

поводження з ними на території

Борівської селищної ради
З метою забезпечення гуманного ставлення до домашніх та інших тварин, додержання порядку і чистоти на території населених пунктів селищної ради  при їх утриманні, відповідно до Законів України „Про захист тварин від жорстокого поводження”,  „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, „Про благоустрій  населиних пунктів”,   Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними території Борівської селищної ради.2. Виконкому селищної ради здійснювати контроль за виконанням цих Правил та вживати своєчасних заходів щодо попередження, недопущення та усунення їх порушень.

Селищний голова    оригінал підписано      О.В.Тертишний

Затверджено
рішення LХVІІ сесії

селищної ради

VІІ скликання
14.02.2020 № 5

П Р А В И Л А

утримання домашніх та інших тварин і поводження

з ними на території Борівської селищної ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Борівської селищної ради  (надалі – Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території населених пунктів селищної ради, відповідно до Законів України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, „Про благоустрій  населиних пунктів”,  Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.
1.3. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).
1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов’язані дотримуватися вимог Законів України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”„ Про благоустрій  населиних пунктів” та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх умертвіння.

1.5. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо їх укладено без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

1.6. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.
1.7. Правила базуються на принципах:
– гуманного ставлення до тварин;
– обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в населеному пункті;
– забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
– заборони жорстоких методів умертвіння тварин;
– відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;
– утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;
– забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.
1.8.  Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
1.9. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.
1.10.  У Правилах терміни вживаються у такому значенні:
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;
біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
вигул домашніх та інших тварин – тимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;
    власник  тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;
    гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;
домашні тварини – собаки, коти  та  інші  тварини, що  протягом три-валого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів та порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин,  що виключають їх передсмертні страждання;
    екскременти – відходи життєдіяльності тварин;
жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
жорстоке умертвіння тварин – умертвіння  тварин  без  застосування знеболюючих  засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
    ідентифікація домашніх тварин – биркування, чипування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
     місце або зона вигулу – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил;
        потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;

         реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;
сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров’я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий  зв’язок між  дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

 1. Утримання домашніх та інших тварин

2.1. Утримання  домашніх та інших тварин ґрунтується на таких принципах:
– забезпечення безпеки життя та здоров’я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

– поводження з тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

– дотримання санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм;
– забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

– заборони  жорстоких  методів умертвіння тварин, у тому числі їх отруєння;
– відповідальності за порушення цих Правил, жорстоке поводження з  тваринами.
Право власності та інші речові права на домашніх та інших тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.
2.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм  умов утримання відповідно до вимог Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.
2.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.4.  Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення, можливість контакту тварин із природним для них середовищем  та  неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

 1. Обов’язки та права власників домашніх та інших тварин

3.1. Особи, які  утримують домашніх  та інших тварин, зобов’язані:
– дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;
– забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;
– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;
– забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

– реєструвати тварин віком від трьох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз’яснюються правила їх утримання;

– зареєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти днів від дати їх придбання;
– тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об’єкта або території;
– забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
– не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;
– прибирати  екскременти за своїми тваринами;
– у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;
– у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;
– здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;
– регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;
– відшкодовувати  фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:
– оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;
– дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
3.3. Власники тварин мають право:
3.3.1. Утримувати:
3.3.1.1 домашніх тварин:

– у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири.

– на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
– для юридичних осіб за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі, з дослідною метою – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

3.3.1.2собак:
– без повідців і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;
– з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;
3.3.2. Навчати собак без повідців і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами.
3.3.3. Вигулювати їх на пустирях, у місцях та зонах для вигулу в разі  їхнього створення.
3.4. Власникам  тварин забороняється:

– утримувати незареєстрованих  тварин;
– утримувати їх в місцях загального користування;
– продавати  тварин у невизначених спеціально для цього місцях;
– у стані алкогольного сп’яніння вигулювати тварин;
– вигулювати собак без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;
– приводити тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення  супроводу собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;
– доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;
– продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах  без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;
– розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;
– проводити генетичні зміни на них;
– жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;
– наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

– використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

– проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

– вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м’яса і шкірок;
– викидати   трупи тварин у контейнери для збирання сміття;
– навчати  собак  атакувати  людину  в життєво важливі органи;
– інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

 1. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрацію домашніх тварин проводять заклади ветиринарної медицини
4.2. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:
– єдиного їх обліку у населеному пункті;
– контролю за чисельністю безпритульних тварин;
– здійснення   контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
– забезпечення епізоотичного благополуччя;
– вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з їх утриманням.
4.3. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини із тримісячного віку.

4.4. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.
4.5. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини також надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

4.6. Породисті собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних собак та котів незалежно від реєстрації в організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація, перереєстрація не проводиться.
4.7. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.
Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину, і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

 1. Поводження з безпритульними тваринами

5.1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

5.2. Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними та підлягають вилову.

5.3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров’ю людей.
5.4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами , за заявами громадян  та суб’єктів господарювання всіх форм власності.
5.5. Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з  5-00 до 7-00 годин.

5.6. При вилові безпритульних тварин категорично забороняється:
– продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;
– використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

5.7. При вилові безпритульної тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість йоговстановлення.
5.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні  безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.
Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:

повернення їх володільцям;

регулювання їх чисельності відповідно до вимог цього Закону.

Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров’я.

У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. Особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин

Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними (додаток), дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати таких собак, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

 1. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці

7.1. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:
– зареєструвати продуктивних тварин в закладі ветеринарної  медицини;
– утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;
– систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;
– негайно  повідомляти  ветеринарну  лікарню району про кожен випадок  захворювання  або  загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;
– виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;
– у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник із герметичною кришкою;
– завозити на територію населеного пункту сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;
– проводити забій сільськогосподарських тварин відповідно до вимог чинного законодавства. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою.
7.2. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо).

 

 1. Правила поводження з домашніми та іншими тваринами, що використовуються у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля

8.1. Використання тварин у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності погодження на таку діяльність, яке надано управлінням ветеринарної медицини .
8.2. Демонстрація тварин  на   виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, визначених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.
8.3. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм   травмувань, болю, знівечення, їх загибель.
8.4. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

 1. Виховання гуманного ставлення до тварин

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх, закладах.

 1. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

10.1. Собаки та коти незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні обов’язково щорічно бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

10.2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитися у встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.
10.3. У випадку укусу або травмування людини  твариною власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

10.4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або безпритульною твариною, а також у разі підозри   захворювання  тварини на сказ власник повинен негайно повідомляти заклад ветеринарної медицини району та ізолювати таких тварин.

 1. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність