Повідомлення Борівської селищної ради

Повідомлення Борівської селищної ради про оприлюднення проекту Порядку проведення громадського обговорення на території Борівської селищної ради Борівського району Харківської області з метою отримання зауважень та пропозицій, які просимо в письмовому вигляді надавати до Борівської селищної ради (смт. Борова, вул. Миру,19) особисто або поштою чи на електронну адресу: ps_borova@ukr.net, до 15 грудня 2016 року включно.

                                                                                       

ПРОЕКТ

Порядок проведення

громадського обговорення

на території Борівської селищної ради

Борівського району Харківської області

 

 1. Загальні положення
 2. Громадське обговорення є формою безпосередньої участі членів територіальної громади смт. Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні у здійсненні місцевого самоврядування.
 3. Метою проведення громадського обговорення є забезпечення права членів територіальної громади брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й розвитку територіальної громади селища та сіл, ознайомлення членів територіальної громади з позицією селищної ради, її посадових осіб та депутатів з актуальних проблем громади, отримання від членів громади пропозицій і зауважень з цих проблем для вироблення оптимальних напрямів їх розв’язання.
 4. Проведення громадського обговорення є обов’язковим перед прийняттям селищною радою та її виконавчим комітетом рішень з питань:

3.1. Затвердження:

3.1.1. Статуту територіальної громади.

3.1.2. Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища чи іншої стратегічної програми.

3.1.3. Генерального плану селища, детальних планів забудови та зонування територій

3.1.4. Основних напрямів бюджетної політики (Бюджетної резолюції) на наступний рік.

3.1.5. Місцевих податків і зборів, їх ставок і податкових пільг.

3.2. Випуску місцевих позик.

3.3. Відчуження з комунальної власності підприємств, що створюють, виробляють або надають житлово-комунальні послуги територіальній громаді; передачі їх у концесію, довгострокову оренду.

3.4. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, розгляд підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 1. Не можуть бути предметом розгляду на громадському обговоренні питання:

4.1. Не віднесені до відання органів місцевого самоврядування.

4.2. Пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів.

 1. Участь у громадському обговоренні може взяти будь-який член територіальної громади, який досяг на день їх проведення вісімнадцятирічного віку, а також будь – який громадянин України з правом дорадчого голосу.
 2. Участь у громадських обговореннях є обов’язковою для ініціаторів громадського обговорення, авторів проектів документів, що виносяться на громадське обговорення, а також для представників селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.

Для участі у громадському обговоренні обов’язково повинні бути запрошені представники профільної постійної депутатської комісії селищної ради.

 1. Громадське обговорення має відкритий характер. Представники засобів масової інформації без додаткових погоджень мають право бути присутніми на громадському обговоренні, фіксувати та висвітлювати його перебіг та результати.

Громадські обговорення проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті у громадському обговоренні.

 1. Громадські обговорення проводяться за необхідністю.
 2. Організаційно-технічне забезпечення, яке включає забезпечення приміщенням для проведення громадського обговорення, його технічне оснащення, у тому числі засоби для фіксування процесу обговорення, а також повідомлення громадськості про проведення громадського обговорення здійснює виконком селищної ради.

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадського обговорення, здійснюються за кошти селищного бюджету та сприяння ініціатора громадського обговорення (за винятком інших випадків, передбачених законодавством).

 

 1. Ініціювання проведення громадського обговорення
 2. Ініціатором проведення громадського обговорення може бути:

1.1. Селищний голова.

1.2. Не менш як третина депутатів від загального складу селищної ради.

1.3. Члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи

1.4. Органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади)

1.5. Громадська організація чи інша неприбуткова організація, що діє на території селищної ради.

 1. Громадське обговорення, ініціатором проведення яких виступає селищний голова, оголошується безпосередньо через оприлюднення відповідного оголошення у порядку, передбаченому у розділі ІІІ цього Положення.
 2. Громадське обговорення, ініціатором проведення якого виступають інші суб’єкти, проводиться шляхом видання розпорядження селищного голови у порядку, передбаченому цим Положенням.
 3. Для проведення громадського обговорення особам, що ініціюють таке обговорення (крім ініціаторів, зазначених у підпункті 1.1. цього розділу) необхідно подати:

4.1. Заяву на ім’я селищного голови про проведення громадського обговорення, згідно зі зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

4.2. Інформаційну записку по темі обговорення (в друкованому та електронному вигляді), які повинні містити короткий опис проблеми, яку пропонується обговорити, та очікувані наслідки громадського обговорення.

4.3. Підписні листи, підтримані необхідною кількістю членів територіальної громади смт. Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні, та засвідчені підписом та печаткою (за наявності) ініціатора громадського обговорення, згідно зі зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

4.4. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське обговорення (за бажанням ініціатора обговорень)

 1. Член територіальної громади смт.Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні, який досяг на день підписання вісімнадцяти років, та який підтримує проведення громадського обговорення, ставить свій підпис у підписному листі, зазначаючи при цьому прізвище, ім’я, по батькові, дату підписання та контактний номер телефону.
 2. Ініціатор (уповноважена ним особа) на підставі документа, що посвідчує особу члена територіальної громади смт.Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні, вносить у підписний лист дані щодо дати народження, адреси місця проживання та реквізитів документа, що посвідчує відповідну особу члена територіальної громади
 3. Виконком селищної ради у п’ятиденний термін проводить перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення.
 4. Якщо внаслідок визнання недійсними окремих підписних листів чи підписів окремих осіб виявиться недостатньою кількість підписів для внесення ініціативи про проведення громадського обговорення, ініціативній групі пропонується у семиденний термін доповнити список членів територіальної громади, які підтримують проведення громадського обговорення.

У разі, якщо у визначений термін ініціативною групою не буде зібрано необхідної кількості підписів, уповноважений виконавчий орган відмовляє у проведенні громадського обговорення.

 

III. Підготовка громадського обговорення

 1. Протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки виконком селищної ради спільно із ініціатором визначає дату проведення громадського обговорення та оприлюднює відповідне оголошення на офіційній web-сторінці селищної ради.
 2. Громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше 30 календарних днів від дати надходження ініціативи про проведення громадського обговорення.
 3. Громадське обговорення призначається в придатному для цього приміщенні.
 4. Оприлюднення оголошення здійснюється шляхом розміщення його на офіційній web-сторінці селищної ради. В оголошені про проведення громадського обговорення зазначаються:

4.1. Тема громадського обговорення.

4.2. Дата, місце та час його проведення.

4.3. Ініціатор чи організатор проведення громадського обговорення.

4.4. Інформація про те, де можна ознайомитись з матеріалами громадського обговорення та куди подавати пропозиції чи зауваження.

 1. За потреби та технічної можливості оголошення про проведення громадського обговорення може додатково бути розміщене на дошках оголошень житлових та адміністративних будинків.

6.Уповноважений виконавчий орган селищної ради:

6.1. Запрошує на громадське обговорення представників профільних постійних комісій селищної ради, органів державної влади, громадських організацій та інших організацій, фахівців діяльність яких пов‘язана з темою громадського обговорення.

6.2. Протягом двох днів від дати отримання публікує на офіційній web-сторінці селищної ради подані пропозиції та зауваження.

6.3. Готує матеріали громадського обговорення. До матеріалів громадського обговорення в обов’язковому порядку включається текст інформаційної записки по темі обговорення, інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, подані ініціатором громадського обговорення, а також пропозиції та зауваження, що надійшли на вказану в оголошенні адресу не пізніше двох робочих днів до дати проведення громадського обговорення.

6.4. Матеріали громадського обговорення друкуються за кошти селищного бюджету на замовлення уповноваженого виконавчого органу.

Кількість примірників, що друкуються за кошти селищного бюджету, узгоджується із ініціатором громадського обговорення із врахуванням очікуваної кількості учасників та місткості залу в котрому проходитиме громадське обговорення. Сумарна кількість аркушів А4 формату, що друкуються за кошти селищного бюджету, не може налічувати більше 40 аркушів. Ініціатор громадського обговорення має право видрукувати додаткову кількість примірників за власний кошт.

 

ІV. Порядок проведення громадського обговорення

 1. Громадське обговорення відбувається у відкритому режимі, допускається проведення його аудіо- або відеозапису та трансляції у мережі Інтернет в режимі реального часу.
 2. До початку громадського обговорення уповноважений виконавчий орган селищної ради забезпечує реєстрацію учасників та видачу матеріалів громадського обговорення. Незареєстровані особи не можуть брати участі у громадському обговоренні.
 3. Реєстрація учасників громадського обговорення проводиться на підставі документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина, водійські права або іншого документа, що посвідчує чи індентифікує особу). У списку реєстрації учасників громадського обговорення обов’язково зазначаються прізвище, ім‘я, по батькові, місце проживання та контактні дані кожного члена територіальної громади – учасника громадського обговорення. Кожен член територіальної громади особисто ставить підпис у списку реєстрації.
 4. Охорону громадського порядку під час проведення громадського обговорення на вимогу уповноваженого виконавчого органу селищної ради забезпечують представники органів внутрішніх справ.
 5. 5. Веде громадське обговорення представник уповноваженого виконавчого органу селищної ради. Головуючий на громадському обговоренні відкриває обговорення, коротко інформує про порядок денний обговорень, склад запрошених осіб, оголошує пропозиції щодо регламенту проведення обговорень та забезпечує обрання секретаріату. До складу секретаріату громадського обговорення входять по одному представнику від ініціатора громадського обговорення, профільного виконавчого органу селищної ради та громадськості.

Якщо ініціатором громадського обговорення є селищний голова до складу секретаріату входять по одному представнику від ініціатора громадського обговорення та громадськості.

Регламент встановлює загальний час громадського обговорення, час та послідовність доповідей ініціатора, посадових осіб селищної ради, виступів фахівців (експертів), час для запитань та реплік від учасників тощо.

Участь уповноваженого представника профільного виконавчого органу селищної ради у громадському обговоренні є обов’язковою.

 1. 6. Громадське обговорення триває, як правило, до 2 годин, але у кожному конкретному випадку регламентом громадського обговорення може бути встановлено інший час.
 2. Головуючий відповідно до регламенту проведення громадського обговорення:

7.1. Веде громадське обговорення та стежить за дотриманням на ньому належної дисципліни й порядку.

7.2. Надає слово для виступів, запитань та реплік.

7.3. Інформує про порядок ведення протоколу громадського обговорення, подання усних та письмових пропозицій (зауважень).

7.4. Формулює та ставить на голосування резолюцію громадського обговорення та оголошує підсумки голосування.

7.5. Виконує інші функції та обов’язки.

 1. Слово для виступу надається всім бажаючим учасникам обговорень лише з дозволу головуючого громадського обговорення та у порядку черговості.

Головуючий громадського обговорення має право перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми обговорення або перевищує встановлені норми регламенту.

 1. Не допускається розгляд на громадському обговоренні та прийняття рішень із питань, які не є предметом громадського обговорення або які не внесені до порядку денного громадського обговорення.
 2. Учасники громадського обговорення повинні дотримуватися регламенту і норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У разі порушення цієї вимоги головуючий на громадському обговоренні може звернутись до порушника з вимогою залишити приміщення, де проводиться громадське обговорення. При невиконанні цієї вимоги до порушника можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку у громадському місці.

 1. За результатами обговорення питань простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадському обговоренні осіб може ухвалюватися резолюція (короткий підсумок) громадського обговорення.
 2. Резолюція громадського обговорення – це короткий підсумок громадського обговорення, узагальнююча думка, яку підтримує більшість учасників громадського обговорення. Формулює та ставить на голосування резолюцію – головуючий на громадському слуханні.
 3. Резолюція громадського обговорення заноситься до протоколу, що оформляється протягом трьох робочих днів уповноваженим виконавчим органом за підсумками громадського обговорення. Якщо запропонована головуючим резолюція не була підтримана необхідною кількістю учасників громадського обговорення, то вона вважається відхиленою і її зміст не відображається у протоколі громадського обговорення.

 

 1. Протокол повинен містити:

14.1. Тему, час і місце проведення громадського обговорення.

14.2. Кількість зареєстрованих учасників та склад секретаріату громадського обговорення

14.3. Перелік виступаючих

14.4. Пропозиції, що були висловлені відповідно до теми громадського обговорення.

14.5. Текст ухваленої резолюції та результати голосування

 1. До протоколу громадського обговорення в обов’язковому порядку вносяться усі пропозиції, що були подані у письмовій або електронній формі з часу публікації оголошення про проведення громадського обговорення, безпосередньо під час проведення громадського обговорення та протягом двох робочих днів після його проведення. Анонімні пропозиції до розгляду не приймаються.
 2. Протокол громадського обговорення підписують головуючий та члени секретаріату протягом п’яти робочих днів після дати проведення громадського обговорення у трьох примірниках. Один примірник залишається на зберіганні в уповноваженого виконавчого органу, один примірник передається ініціатору громадського слухання, третій примірник передається селищному голові.

У разі незгоди зі змістом протоколу, член секретаріату має право письмово викласти свої зауваження до тексту протоколу, дані зауваження є невідємною частиною протоколу.

Якщо протягом вказаного терміну хтось із членів секретаріату не підписав протокол громадського обговорення, вважається, що він заперечень щодо змісту протоколу не має.

 1. Уповноважений виконавчий орган селищної ради публікує протокол громадського обговорення на офіційній web-сторінці селищної ради після його затвердженням селищним головою.

 

 1. Розгляд та оприлюднення результатів громадського обговорення
 2. Резолюція та пропозиції, внесені до протоколу громадського обговорення, підлягають обов’язковому розгляду на сесії селищної ради
 3. Уповноважений виконавчий орган передає один примірник підписаного протоколу громадського обговорення селищному голові, який у 5 денний термін його затверджує та визначає відповідальних осіб за розгляд резолюції та пропозицій, внесених до протоколу громадського обговорення.
 4. Посадові особи, призначені відповідальними за розгляд резолюції та пропозицій, зобов’язані протягом 14 календарних днів надати уповноваженому виконавчому органу інформацію про результати розгляду резолюції та пропозицій громадського обговорення та подальші кроки щодо вирішення питання, яке було предметом громадського обговорення.
 5. Інформація про результати розгляду резолюції та пропозицій громадського обговорення публікується уповноваженим виконавчим органом на офіційній web-сторінці селищної ради.
 6. У разі включення до порядку денного селищної ради чи виконавчого комітету питання, що було предметом громадського обговорення, до матеріалів, які готуються на засідання відповідного органу обов’язково повинен бути долучений протокол громадського обговорення. Відповідальність за це несе автор проекту рішення з питання, що було предметом громадського обговорення.
 7. Ініціатор проведення громадського обговорення може бути присутнім на такому засіданні сесії селищної ради або виконавчого комітету з правом короткого представлення результатів громадського обговорення.
 8. Рішення сесії селищної ради або виконавчого комітету з питання, що було предметом громадського обговорення підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційній web-сторінці селищної ради.

 

VI Особливості організації та проведення громадського обговорення проектів генерального плану селища, детальних планів забудови, зонування територій та місцевих ініціатив

 1. Громадське обговорення проектів генерального плану селища, детальних планів забудови та зонування територій проводяться як додатковий інформаційний захід в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.
 2. Подання та розгляд пропозицій до проектів містобудівної документації здійснюється у відповідності та у спосіб визначений Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” та Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”.

I. Прикінцеві положення

 1. 1. Питання щодо проведення громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. 2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Додаток 1

Борівському селищному голові

_________________________

_________________________

(ПІБ ініціатора громадського обговорення)

_________________________

(Адреса ініціатора громадського обговорення)

_________________________

(Контактний номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ініціювання проведення громадського обговорення

 

Відповідно до «Положення про громадське обговорення на території Борівської селищної ради» повідомляємо Вас про ініціювання проведення громадського обговорення на тему:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ініціатор громадського обговорення__________________________________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові або найменування)

 

 

Перелік додатків:

 1. Інформаційна записка по темі обговорення (в друкованому та електронному вигляді).
 2. Підписні листи, засвідчені підписом та печаткою (за наявності) ініціатора громадського обговорення, на _______ аркушах, які містять ______ підписів.
 3. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське обговорення (за бажанням ініціатора обговорень)

 

 

 

«____»__________20___року       _____________________                     __________________________

Підпис та МП (за наявності)                               ПІБ або найменування ініціатора   громадського обговорення

 

 

Додаток 2

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № ______

щодо ініціювання громадського обговорення на тему:

___________________________________________________________________________________________________________

 

N

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата народження Місце постійного проживання члена територіальної громади смт. Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні Контактний номер телефону Назва, серія і номер документа, що посвідчує особу Дата підписання Особистий

підпис

               

 

Підписи зібрано у відповідності до вимог Положення про громадське обговорення на території Борівської селищної ради

     
Дата Підпис ініціатора та місце печатки (за наявності) прізвище, ім’я, по батькові або найменування ініціатора громадського обговорення

 

 

 

Додаток 3

СПИСОК РЕЄСТРАЦІЇ

учасників громадського обговорення на тему:

___________________________________________________________________________________________________________

Місце проведення: ______________

Дата проведення: _______________

Час проведення: _________________

 

N

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата народження Місце постійного проживання члена територіальної громади смт. Борова, сіл Новоплатонівка, Шийківка та Бойні Контактний номер телефону Назва, серія і номер документа, що посвідчує особу Особистий

підпис